საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

► GNSF 30/36 (2013-2014).
ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ულტრადისპერსული ალუმინის ოქსიდის მიღება და კორუნდის კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება.


► GNSF 31/36 (2013-2014).
Hg-1223 მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში ფაზის ფორმირებაზე და ზეგამტარულ თვისებებზე დარიშხანისა და სტიბიუმის შემცველი ნაერთების დოპირების გავლენის გამოკვლევა.


► GNSF #540 (2009-2011).
Si-Ge, PbTe, Ge-Bi-Te, Bi-Te-Se, Bi-Te-Sb ფხვნილების აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით ნანოსტრუქტურული თერმოელექტრული მასალების მიღება და მათ ფუძეზე მაღალეფექტური ბატარეების შექმნა.


► GNSF/STCU #52/51 (2010-2012)
"მდგრადი სტრუქტურული მდგომარეობისა და მაღალტემპერატურული ზეგამტარული მახასიათებლების მქონე Y1-2-3 ტიპის კერამიკული კომპოზიციების მიღება და გამოკვლევა"


► GNSF/STO8/7-476 (2009-2011)
იონ-იმპლანტირებული ახალი მასალები მიკრო და ნანოტექნოლოგიებისათვის


► GNSF/STO8/4-417 (2009-2011)
კრიოსორბციული ვაკუუმური ტუმბო თხევად და მყარ აზოტზე


► GNSF/STO7/7-258 (2008-2010)
Si0.8Ge0.2 მყარი ხსნარის ფუძეზე მაღალეფექტური თერმოელექტრული მასალებისა და ბატარეების დამუშავება სხვადასხვა დანიშნულების თერმოელექტროგენერატორებისათვის


► GNSF/STO6/5-026 (2006-2009)
საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა


► 631 - ხელშეკრულება №025 (2006-2009)
„საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა“.


► 148 - ხელშეკრულება №025 (2006-2008)
„მაგნიტოსფეროს დღის მხარის გარდამავალი არის სტრუქტურული თავისებურებები და მათი გავლენა მაგნიტოჰიდროდინამიკური და ჰიდრომაგნიტური ტალღების სპექტრალურ მახასიათებლებზე“.