2012 წლის პუბლიკაციები

1. Динамические механические характеристики монокристаллов системы Si-Ge.
     Г.Ш.Дарсавелидзе, Г.В.Бокучава, Г.Н.Арчуадзе, И.Р.Курашвили, .Г.Чубинидзе, Б.М. Широков.
Труды международной конференции по физике радиационных явлений и радиаци-онному мате¬ри¬а¬¬¬ло¬ведению. Алушта, Крым., 10-15 сентября, 2012г. P. 279-280.
2. Boron Carbide Synthesis by Boron Implantation with Carbon Ions
     G.Bokuchava, A.Guldamashvili, Yu.Nardaya, Z.Salukvadze, A.Sichinava, Ts. Nebieridze.
    Proc.XX Int. Conf. Phys. Radiat. Phenom. Radiat. Mater. Science.(XX ICPRP), Alushta 2012.pp.281-282.
3. Dynamical mechanical properties of boron-doped monocrystalline germanium.
     I.Kurashvili, G.Bokuchava, G.Chubinidze, Z.Chachkhiani, G.Darsavelidze.
   Bulletin of Georgian National Academy of Sciences, v.6, #2, 2012,p.89-93.
4. ბორით ლეგირებისა და თერმული დამუშავების გავლენა მონოკრისტალური გერმანიუმის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე.
     გ.ჩუბინიძე ი.ყურაშვილი, ზ.ჩაჩხიანი, მ.ბიბილური.
    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება #2(5)2012, გვ.293-297.
5. Физико-механические свойства монокристаллического Ge:B.
     Г.Г.Чубинидзе, И.Р.Курашвили, М.Д.Дарчиашвили, З.Б. Чачхиани, Г.Дарсавелидзе.
    Труды 15-ого международного симпозиума, "Упорядочение в минералах и сплавах" г.Ростов-на-дону-пол.Лоо, Россия, 13-18 сентября 2012,ст.278-282.
6. Concept of chemical surface and vacancy-mediated exoemission.
     B. Gorgiladze, R. Vardiashvili, A. Sichinava.
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Shpringer, 2012, V.110, №1, p. 59-63.
7. YBaCuO ტიპის მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკების დოპირება ალუმინისა და ცირკონიუმის ოქსიდებით.
     ე.სანაია, გ.დარსაველიძე, თ.კუჭუხიძე, ლ.ციცქიშვილი, რ.ჭედია.
    მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოტექნოლოგიები", ნანო-2012, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. გვ. 39-40.
8. Неорганический материал с оптимизированными параметрами технологических процессов для соединения ветвей термобатарей на основе сплава SiGe.
     Ф.П.Басария, М.Г.Барбакадзе, М.А.Кадария, А.А.Куция, М.Г.Рехвиашвили.
    საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,2012 წ. N2, გვ.170-173.
9. Low Field ac Susceptibility and High Harmonics Studies in PbMo6S8 Polycrystalline Superconductor
     I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G. Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, G.N. Mumladze
    Journal of Low Temperature Physics, DOI 10.1007/s10909-012-0686-4, Online first, Springer Science+Business Media
10. Phase Evolution and Superconducting Properties of Boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs.
     N. G. Margiani, I. R. Metskhvarishvili, T. D. Medoidze, N. A. Papunashvili, D. I. Dzanashvili, G. A. Shurgaia
    Journal of Physics:ConferenceSeries, 400 (2012) 022067, doi:10.1088/1742-6596/400/2/022067 , Institute of Physics (IOP) Publishing
11. Influence of Boron-Containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi, Pb)-2223 HTS
     N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, Z.A. Adamia, T.D. Medoidze, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, M.I. Chubabria
    Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, DOI 10.1007/s10948-012-1886-5, Online first, Springer Science+Business Media
12. Speed of sound in atmosphere of the Earth.
     T. Kirtskhalia.
   Open Journal of Acoustics, 2012, V. 2, N 2, p-32-37.
13. Sound wave as a particular case of the gravitational wave.
     T. Kirtskhalia.
     Open Journal of Acoustics, 2012, V. 2, N 3, p-80-85.