2008 წლის სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ სამუშაოთა პროგრამის მოკლე ანგარიში

2008 წლის საბაზო დაფინანსების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამა:
“არატრადიციული და განახლებადი ენერგიების ელექტროენერგიაში გარდაქმნის მეთოდების, მასალებისა და ტექნოლოგიების დამუშავება დენის ავტონომიური წყაროების შესაქმნელად, გაუმჯობესებულ პარამეტრებიანი იონიმპლანტაციური მასალების მიღება და კრიოსორბციული და კრიოკონდენსაციური ტუმბოების საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის შექმნა”
პროგრამა შედგება 5 ქვეპროგრამისაგან:
I ქვეპროგრამა:
“ჰელიოთერმოელექტროგენერატორის შემადგენელი ოპტიკური ღუმელისა და თერმოელექტრული ბატარეის დამუშავება”
II ქვეპროგრამა:
“Si-Ge სისტემის n - და p - ტიპის შენადნობების მიღება და მათი სტრუქტურის და ნახევარგამტარული თვისებების გამოკვლევა”
III ქვეპროგრამა:
“გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე იონიმპლანტაციური ახალი მასალების შექმნა”
IV ქვეპროგრამა:
“მაღალეფექტური კრიოტექნოლოგიური დანადგარების დამუშავება სამეცნიერო და ფართო გამოყენებისათვის”
V ქვეპროგარამა:
"მზე-დედამიწის ურთიერთქმედებასთან დაკავშირებული გეომაგნიტური პროცესების თეორიული კვლევა და ჰთეგ-ის ოპტიკური სისტემის გათვლები"